Avís legal, política de privacitat i protecció de dades

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular del domini web és Kadosoquim, SL. (En endavant La Lenta), amb domicili a aquests efectes a C / Sor Rita Mercader 41, 4a; 08700 Igualada (Barcelona), amb C.I.F.: B-65.677.965 Societat inscrita al Reg. Mercantil de Barcelona Tom: 42860 Foli: 191 Full: 416.245 Inscripció: 1. Correu electrònic de contacte: info@lalenta.beer.

 

2. Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest portal de la Lenta atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de dit accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 

3. Ús del portal

www.lalenta.beer proporciona l’accés a multitud d’Informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) sobre Internet pertanyents a La Lenta o als seus llicenciants als que l’USUARI pugui tenir accès. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a aquest determinats serveis o continguts.

En l’esmentat registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de chat, fòrums de discussió o grups de notícies) Que La Lenta ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii): difondre propaganda o continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els Drets Humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de La Lenta, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o: difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys anteriorment esmentats; (iv) · intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’ altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. La Lenta es reserva el dret d’anul·lar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, La Lenta no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de Participació.

 

4. Protecció de dades

La Lenta compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica i demès normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per Això, juntament a cada formulari de recapta de dades de caràcter personal, als serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@lalenta.beer, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers al seu cas.

Així mateix, La Lenta informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

La Lenta per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de La Lenta o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Lenta. L’USUARI es compromet a respectar els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de La Lenta. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de la Lenta.

 

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

La Lenta no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: Errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar de’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. Modificacions

La Lenta es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

 

8. Enllaços

En el cas de que a www.lalenta.beer es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, La Lenta no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts. En cap cas La Lenta assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’ algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. Dret d’exclusió

La Lenta es reserva el dret a denegar o anul·lar l’accés al portal i / o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

10. Generalitats

La Lenta perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11.  Modificació de les presents condicions i durada

La Lenta podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins ser degudament publicat que siguin modificades per d’altres.

 

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre la Lenta i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d’Igualada.